Znaczniki HTML

HTML

Znacznik Opis
<html> Podstawowy znacznik języka HTML. Wszystkie inne znaczniki muszą się zawierać pomiędzy <html> i </html>

Metadane

Znacznik Opis
<head> Stanowi zbiór metadanych dokumentu, w tym łącza do lub definicjach skryptów i arkuszy stylów.
<title> Określa tytuł dokumentu, wyświetlany w pasku tytułu przeglądarki lub zakładki. Może zawierać tylko tekst, wszelkie zawarte w nim znaczniki nie będą interpretowane.
<base> Określa adres bazowy dla względnego adresu URL strony.
<link> Stosowane do dołączania kodu JavaScript lub CSS z zewnętrznego pliku.
<meta> Definiuje metadane, które nie mogą być określone za pomocą innego elementu HTML.
<style> Stosowany do definiowania styli wewnątrz dokumentu HTML.

Skrypty

Znacznik Opis
<script> Definiuje skrypt lub łącze do zewnętrznego skryptu.
<noscript> Definiuje alternatywna wartość gdy w przeglądarce jest wyłączona obsługa skryptów.

Sekcje

Znacznik Opis
<body>
Zawiera główna treść dokumentu HTML. W dokumencie może byc tylko jeden taki znacznik.
<section> Dodany w HTML5 Definiuje sekcję w dokumencie
<nav> Dodany w HTML5 Definiuje sekcję w dokumencie, która zawiera tylko łącza nawigacji.
<article> Dodany w HTML5 Sekcja z treścią, która wyjęta ze strony nadal zachowuje pełny sens (np. pojedynczy artykuł)
<aside> Dodany w HTML5 Definiuje sekcję w dokumencie, która tematycznie uzupełnia inną treść mogącą istnieć bez treści z sekcji <aside>
<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6> Znacznik nagłówka. Posiada 6 poziomów, od najważniejszego <h1> do najmniej ważnego <h6>.
<hgroup> Dodany w HTML5 Służy do definiowania nagłówków dla sekcji (ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION), poprzez grupowanie tytułów nagłówkowych.
<header> Dodany w HTML5 Definiuje nagłówek strony lub sekcji. Często zawiera logo, tytuł strony internetowej i nawigacyjnej spisu treści.
<footer> Dodany w HTML5 Definiuje stopkę dla strony lub sekcji. Często zawiera informację o prawach autorskich, linki do informacji prawnej lub adresów do przedstawienia opinii.
<address> Definiuje sekcję zawierającą informacje kontaktowe.

Grupowanie treści

Znacznik Opis
<p> Zawiera treść wyświetlona jako akapit.
<hr> Pozioma linia oddzielajaca treść.
<pre> Wskazuje, że jego zawartość jest wstępnie sformatowana i że format musi być zachowany.
<blockquote> Reprezentuje cytat.
<ol> Definiuje uporządkowaną listę elementów.
<ul> Definiuje nieuporządkowaną listę elementów.
<li> Element listy.
<dl> Lista definicyjna.
<dt> termin listy definicyjnej.
<dd> Definicja listy definicyjnej.
<figure> Dodany w HTML5 Sekcja przechowująca treść o której wspomina się w artykule, ale która może być zaprezentowana także w innym miejscu, np. ilustracje, zdjęcia, bloki kodu.
<figcaption> Dodany w HTML5 Tytuł treści w elemencie <figure>.
<div> Reprezentuje ogólny pojemnik bez specjalnego zastosowania.

Formatowanie tekstu

Znacznik Opis
<a> Link – hiperłacze.
<em> Emfaza – wyróżnienie tekstu.
<strong> Mocna emfaza – mocne wyróżnienie tekstu.
<small> Zmniejszenie tekstu.
<s> Przedstawia treści, które nie są już dokładne lub istotne.
<cite> Reprezentuje tytuł jakieść pracy, np. obrazu, filmu itp.
<q> Cytat wyświetlany w linii.
<dfn> Definicja.
<abbr> Służy do oznaczania skrótów.
<time> Dodany w HTML5 Służy do oznaczania czasu.
<code> Znacznik służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego.
<var> Reprezentuje zmienną.
<samp> Znacznik służy do oznaczenia przykładu wyjściowego kodu komputerowego.
<kbd> Reprezentuje dane wejściowe użytkownika , często z klawiatury, ale nie jest to konieczne.
<sub>,<sup> Indeks dolny i indeks górny.
<i> Kursywa.
<b> Pogrubienie.
<u> Podkreślenie.
<mark> Dodany w HTML5 Zaznacza lub uwydatnia tekst w jednym dokumencie, w celu odwołania się do niego w innym kontekście.
<ruby> Dodany w HTML5 Polecenie pozwala wprowadzać adnotacje do fragmentów tekstu, umieszczane nad tym tekstem.
<rt> Dodany w HTML5 Zawiera adnotację. Używany wewnątrz <ruby>
<rp> Dodany w HTML5 Reprezentuje nawias wokół adnotacji ruby, używany do wyświetlania adnotacji w alternatywny sposób, za pomocą przeglądarek nie wspierających standard wyświetlania dla adnotacji.
<span> Reprezentuje fragment tekstu bez określonego znaczenia. Pozwana nadać styl tekstu.
<br> Nowa linia.
<wbr> Dodany w HTML5 Wskazuje miejsce złamania linii tekstu jeśli zajdzie potrzeba zawinięcia tekstu nie mieszczącego sie na ekranie.

Edycja

Znacznik Opis
<ins> Używane do zaznaczenia sekcji dokumentu, które zostały wstawione w stosunku do innej wersji dokumentu.
<del> Używane do zaznaczenia sekcji dokumentu, które zostały usuniete w stosunku do innej wersji dokumentu.

Zawartość wbudowana

Znacznik Opis
<img> Obrazek.
<iframe> Pływająca ramka (lokalna). Pomiędzy znacznikami znajduje się treść dla przeglądarek, które nie obsługują ramek.
<embed> Dodany w HTML5 Umozliwia wstawienie plików multimedialnych.
<object> Reprezentuje zewnętrzny zasób, który będzie przetworzony przez plugin.
<param> Element znacznika <object> – definiuje parametry potrzebne do przetworzenia zasobu przez plugin.
<video> Dodany w HTML5 Reprezentuje film i powiązane z nim pliki audio i napisy, niezbędnych interfejs aby go odtworzyć.
<audio> Dodany w HTML5 Reprezentuje dźwięk lub strumień audio.
<source> Dodany w HTML5 Pozwala określić alternatywne zasoby dla elementów multimedialnych jak <video> czy <audio>.
<track> Dodany w HTML5 Definiuje napisy dla elementów multimedialnych jak <video> czy <audio>.
<canvas> Dodany w HTML5 Obszar przeznaczony na dynamiczne, skryptowe renderowanie kształtów i obrazów bitmapowych.
<map> W połączeniu z <area>, definiuje mapę obrazu.
<area> W połączeniu z <map>, definiuje mapę obrazu.
<svg> Dodany w HTML5 Definiuje wbudowaną grafike wektorową.
<math> Dodany w HTML5 Definiuje formułę matematyczną.

Tabela

Znacznik Opis
<table> Reprezentuje dane w więcej niż jednym wymiarze.
<caption> Reprezentuje tytuł tabeli.
<colgroup> Pozwala zgrupować strukturalnie kilka kolumn tabeli.
<col> Pozwala zgrupować kilka kolumn tabeli.
<tbody> Ciało tabeli - zawiera wiersze.
<thead> Obszar nagłówkowy tabeli - zawiera wiersze.
<tfoot> Stopka tabeli - zawiera wiersze.
<tr> Wiersz tabeli.
<td> Komórka tabeli. Zawiera się wewnątrz wiersza.
<th> Komórka nagłówkowa w tabeli. Zawiera się wewnątrz wiersza.

Formularz

Znacznik Opis
<form> Reprezentuje formularz, składający się z kontrolek, które mogą być wysłane do serwera w celu przetworzenia.
<fieldset> Grupuje tematycznie kontrolki i etykiety formularza.
<legend> Reprezentuje tytuł znacznika <fieldset>.
<label> Reprezentuje tytuł kontrolki.
<input> Kontrolka formularza przechowujaca dane. Wygląd i działanie zależy od typu kontrolki. (text,radio,checkbox,hidden,submit, itp.)
<button> Reprezentuje przycisk.
<select> Reprezentuje kontrolkę pola wyboru.
<datalist> Dodany w HTML5 Reprezentuje zestaw predefiniowanych wartođci dla innych kontrolek, np. podpowiedyi do pola tekstowego.
<optgroup> Grupuje opcje w liście wyboru <select>
<option> Opcja w kontrolce <select>, lub sugestja w kontrolce <datalist>.
<textarea> Wieloliniowe pole tekstowe.
<keygen> Dodany w HTML5 Generuje klucz dla formularza.
<output> Dodany w HTML5 Pole z wynikiem działania.
<progress> Dodany w HTML5 Pasek postępu.
<meter> Dodany w HTML5 Graficzny wskaźnik wartości procentowej.

Elementy interaktywne

Znacznik Opis
<details> Dodany w HTML5 Widget, z którego użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje.
<summary> Dodany w HTML5 Nagłówek (tytuł,nazwa) dla pola <details>, po kliknieciu którego zobaczymy dodatkowe informacje.
<command> Dodany w HTML5 Polecenie, które może wywołać użytkownik.
<menu> Dodany w HTML5 Lista poleceń.